loader image

Όροι χρήσης

Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της THE BOX APP IKE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TMSM ή © είναι καταχωρημένα σήματα και ευρεσιτεχνίες και χρησιμοποιούνται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.theboxapp.gr ή σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο www.theboxapp.gr . Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.theboxapp.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.theboxapp.gr χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.theboxapp.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η THE BOX APP IKE, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό www.theboxapp.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής (ψηφιακής) λήψης – προώθηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με την ονομασία BOX .

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το TheBoxApp μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαπιστώσει κατά τη χρήση της εφαρμογής ότι λαμβάνει χώρα ποινικά κολάσιμη πράξη, ο χρήστης παρέχει την άδεια στην εταιρεία να διαβιβάσει το περιεχόμενο και δεδομένο που αποδεικνύουν ή πιθανολογούν την τέλεση αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του , εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης προβαίνει σε σχόλια υβριστικού , απειλητικού και άκρως δυσφημιστικού περιεχομένου.

O Διαδικτυακός Τόπος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Μεταβολές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, καταγγελία σύμβασης εργασίας , απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η αποθήκευση όλων των δεδομένων γίνεται σε εξωτερικό (server) σέρβερ ο οποίος μισθώνεται από την εταιρεία THE BOX APP IKE. Σε περίπτωση που χαθουν, αλλοιωθούν , κλαπούν, παραποιηθούν , δημοσιευθούν πάσης φύσεως δεδομένα του κάθε χρήστη της εφαρμογής ή της επιχείρησης η οποία αγόρασε την εφαρμογή , και διαπιστωθεί ότι η ως άνω κλοπή, αλλοίωση , παραποίηση , δημοσίευση των δεδομένων έλαβε χώρα από την εκμισθώτρια ή την υπεκμισθώτρια εταιρεία , αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόχρεη προς αποκατάσταση της οιαδήποτε ζημίας είναι η εκμσθώτρια ή η υπεκμισθώτρια .

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.theboxapp.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.theboxapp.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω www.theboxapp.gr ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@theboxapp.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του www.theboxapp.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.theboxapp.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο support@theboxapp.gr.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, προκειμένου οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν διανέμει σε κανέναν (εταιρεία, οργανισμό, φυσικό πρόσωπο, εστιατόριο κλπ) που δεν συνδέεται με το www.theboxapp.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας και πελάτες της Εταιρείας.

Χρήση των Πληροφοριών

Η Εταιρεία συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να δημιουργήσουμε το Κατάστημα του ή τα Υποκαταστήματα του καθώς επίσης τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων του και στοιχεία επικοινωνίας του(τηλέφωνα,διευθύνσεις,email) (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας υποβολής παραπόνων στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης. Η Εταιρεία κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i)το Κατάστημα σας για να σας ζητηθούν να αποσταλλούν τα στοιχεία του καταστήματος(διεύθυνση,τηλέφωνα,email,αριθμός πινακίδων οχημάτων), (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.theboxapp.gr, (iv) ειδικές προσφορές του www.theboxapp.gr, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την Εταιρεία στέλνοντας το αίτημα σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@theboxapp.gr. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεσή του χρήστη.

Η Εταιρεία έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.theboxapp.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Ανήλικοι

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες θα παραμείνουν στο διακομιστή του www.theboxapp.gr στην Ελλάδα. H Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στο προσωπικό της που εργάζεται εκτός Ελλάδος και σε τρίτους, δηλαδή εταιρίες θυγατρικές της Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή, επιχειρηματικούς εταίρους, εταιρίες με τις οποίες η Εταιρεία ενδεχομένως συστήσει κοινοπραξία ή συγχωνευθεί ή στις οποίες πωληθεί, κυβερνητικά όργανα, δικαστικές και διοικητικές αρχές, διαδόχους της επιχείρησής της Εταιρεία και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, και οι οποίοι ενεργούν επ’ ονόματί της Εταιρείας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η Εταιρεία δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερόμενων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών, (β) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Η Εταιρεία θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της Εταιρεία δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.theboxapp.gr να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Επικοινωνία

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας στο support@theboxapp.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.theboxapp.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.theboxapp.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω www.theboxapp.gr ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@theboxapp.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.theboxapp.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Περιοδικές Αλλαγές Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η THE BOX APP IKE διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Η THE BOX APP IKE συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η THE BOX APP IKE σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας για θέματα προστασίας δεδομένων προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο dpo@theboxapp.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο. Η THE BOX APP IKE συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η THE BOX APP IKE καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα Η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η THE BOX APP IKE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η THE BOX APP IKE δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@theboxapp.gr.

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής Κινητού BOX by THE BOX APP IKE

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας καλωσορίζουμε στην εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας “BOX” (εφεξής «η εφαρμογή») η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «THE BOX APP IKE » και με το διακριτικό τίτλο «THE BOX APP IKE», που εδρεύει στην ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 13, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ, αριθμός ____ ΑΦΜ 801046898 ΔΟΥ Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ που στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «THE BOX APP IKE»,

Η εφαρμογή “BOX” αφορά τον εξής σκοπό: Μέσω της εφαρμογής θα στέλνοτναι, σε συμβεβλημένες με την εταιρεία διαχείρισης της εφαρμογής, επιχειρήσεις σχόλια απο πελάτες σε ελεύθερο κείμενο για την βελτίωση της λέιτουργικότητας της επιχείρησης. Δημιουργήθηκε από την THE BOX APP IKE με σκοπό οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν θετικά ή αρνητικά παρατηρήσεις και σχόλια για τις συμβεβλημένες με την εφαρμογή επιχειρήσεις των οποίων τις υπηρεσίες ή προϊόντα έκαναν χρήση. Τα σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις, επιβραβεύσεις ή αποδοκιμασίες θα υποβάλλονται διαμέσου της πλατφόρμας της εφαρμογής με μορφή ελεύθερου κειμένου το οποίο θα μπορεί να συνοδεύετεαι και απο φωτογραφικό υλικό καθώς και με συμπλήρωση βαθμίδας με αστεράκια με κλίμακα απο 1 έως 5 και έτσι και η κατά περίπτωση επιχείρηση να μπορεί άμεσα να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ώστε να μπορεί να βελτιωθεί και ο εκάστοτε πελάτης της και χρήστης της εφαρμογής να μπορεί να αξιολογεί επικοδομιτικά για τον ίδιο και την επιχείρηση της οποίας ασκεί κριτική το προϊόν ή την υπηρεσία των οποίων έκανε χρήση. Επίσης οι συμβεβλημένες με την εταιρεία διαχείρισης της εφαρμογής θα έχουν την δυνατότητα να αναρτούν έως 5 προϊόντα τους για αξιολόγηση απο τους πελάτες τους. Περαιτέρω οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να ενημερώνονται για νέα – ανακοινώσεις και καινούργια προϊόντα και προσφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που κάνουν χρήση της εφαρμογής. Τέλος μέσα απο την εφαρμογή η επιχείρηση θα έχει την ευχέρεια να υποβάλει ερωτηματολόγια στους εργαζομένους της επιχείρησεις ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ατόμων επιθυμεί να προσεγγίσει προκειμένου να συγκεντρώσει απόψεις για οτιδήποτε την απασχολεί. Η εφαρμογή αυτή το μέσο βελτιστοποίησης της απόδοσης και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης και παράλληλα την καθημερινότητα των ιδιωτών – καταναλωτών τους βασισμένη στην αμεσότητα και στον σεβασμό.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η εφαρμογή παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα καλύψει τις απαιτήσεις του χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η THE BOX APP IKE αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της εφαρμογής σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.

Η πλοήγηση στην εφαρμογή καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την THE BOX APP IKE σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της THE BOX APP IKE και των χρηστών στο σύνολό τους. Παρακαλούμε διαβάστε τους κάτωθι Όρους Χρήσης προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους κάτωθι Όρους Χρήσης μην προβείτε στη εγκατάσταση του αρχείου της Εφαρμογής και στην χρήση αυτής. Εγκαθιστώντας το αρχείο της Εφαρμογής, και χρησιμοποιώντας την παρούσα Εφαρμογή ή μέρος αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη, σχετική́ με την παρούσα Εφαρμογή, συμφωνία.

2) ΧΡΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών. Η THE BOX APP IKE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για παράνομη χρήση της εφαρμογής από άτομα κάτω των 18 ετών, καθώς ρητά απαγορεύει τη χρήση της σε ανήλικους. Τυχόν ευθύνη για ψευδή δήλωση ενηλικότητας του χρήστη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο και τον κηδεμόνα του. Προκειμένου να αποκτήσει την δυνατότητα οιοσδήποτε επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατότήτων και συναλλαγών της Εφαρμογής BOX θα πρέπει πρωτίστως να ακολουθήσει την διαδικασία εγγραφής σε αυτή και να δημιουργήσει ιδιωτικό προφίλ. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει κατα την συμπλήρωση της ηλεκτονικής φόρμας εγγραφής τα κάτωθι στοιχεία: α) όνομα, β) επίθετο, γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δ) ψευδώνυμο, ε) κωδικός

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της εφαρμογής με χρήση του συνθηματικού του. Η THE BOX APP IKE δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον πελάτη/χρήστη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή σε οιονδήποτε τρίτο ή και στην επιχείρηση που κάνει χρήση της Εφαρμογής. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τη THE BOX APP IKE σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που γίνεται χρήση από τρίτο συνθηματικού που έχει δοθεί σε συμβεβλημένη με την THE BOX APP IKE επιχείρηση. Ως εκ τούτου η επιχείρηση φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού της.

– Η THE BOX APP IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της εφαρμογής (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της εφαρμογής και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών. Επίσης, η THE BOX APP IKE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την εκ μέρους του πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής.

– Αμφότερα τα μέρη THE BOX APP IKE και χρήστης) δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της εφαρμογής. Η THE BOX APP IKE δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της εφαρμογής BOX, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του BOX με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του BOX. Η THE BOX APP IKE δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκείμένου να μην κλαπούν τα προσωπικά στοιχεία , τα οποία έχουν υποβάλει οι χρήστες της εφαρμογής προκειμένου να εγγραφούν σε αυτή, και τα οποία διατηρούνται σε υπολογιστή ευρισκόμενο σε σημείο φύλαξης της THE BOX APP IKE. Εφόσον η THE BOX APP IKE αποδείξει ότι κατέβαλε τον εύλογο βαθμό επιμέλειας φύλαξης των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων ουδεμία περαιτέρω ευθύνη φέρει για την απώλεια αυτών.

– Η THE BOX APP IKE δεν παρέχει τις συσκευές που προαπαιτούνται για την δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή και ο εκάστοτε χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος χρήσης αυτών καθώς και με τυχόν έξοδα ή φόρους που συνδέονται με αυτά.

– Περιεχόμενο BOX. Η THE BOX APP IKE λαμβάνει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή δημοσίευση/εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί μέσα από το BOX. Η THE BOX APP IKE πάντως δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της εφαρμογής στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως όλως ενδεικτικά την φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές και της συμβεβλημένες με την Εφαρμογή επιχειρήσεις έστω και από αμέλειά της.

– Ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στη THE BOX APP IKE να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που συνδέεται με την εφαρμογή ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν την εφαρμογή και τις λειτουργίες της, για νέες εφαρμογές ή δυνατότητες της εφαρμογής που η THE BOX APP IKE θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η THE BOX APP IKE ή οι συνεργαζόμενες του εταιρίες παρέχουν. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση της εφαρμογής για μηνύματα από τη THE BOX APP IKE σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής.

3) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Το σύνολο του περιεχομένου του BOX (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του BOX κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της THE BOX APP IKE και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο BOX να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της THE BOX APP IKE. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της THE BOX APP IKE, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

– Ο χρήστης του BOX αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η THE BOX APP IKE έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο BOX καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του BOX.

4) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

– Έγγραφη συναίνεση

Με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής στο πεδία «profile» με τα στοιχεία σας, παρέχετε ταυτόχρονα στην THE BOX APP IKE και την έγγραφη συναίνεσή σας για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής για τα προσωπικά δεδομένα.

– Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι για την THE BOX APP IKE ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται από την THE BOX APP IKE αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της χρήσης του BOX, της διενέργειας συναλλαγών, της διενέργειας όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής και της επικοινωνίας της THE BOX APP IKE με τους χρήστες για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες της THE BOX APP IKE. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής BOX είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά της THE BOX APP IKE και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/συναίνεσης των χρηστών, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων τους στη THE BOX APP IKE. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα του αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του, αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένος χρήστης. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά εκ των άρθρων 11-13 του ν.2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία διατηρούνται από την THE BOX APP IKE μόνον για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης του BOX ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές του χρήστη με την THE BOX APP IKE και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή με τη THE BOX APP IKE. Περαιτέρω, η THE BOX APP IKE εγγυάται ότι το ιστορικό καταγραφής των μυνημάτων είναι μέχρι 120 ημέρες. Για μυνήματα που φέρουν ημερομηνία πέραν των 120 ημερών η THE BOX APP IKE δεν φέρει καμία ευθύνη. Επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του χρήστη στο BOX είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στο κινητό σας session cookies. Η χρήση των cookies μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται προκειμένου να καταγράφεται το ενδιαφέρον των χρηστών/συνδρομητών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της THE BOX APP IKE. Το γεγονός αυτό εξυπηρετεί στη συγκέντρωση και στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την κίνηση στις ιστοσελίδες καθώς και στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών/συνδρομητών. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή οι ως άνω πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους. Στην περίπτωση βέβαια που ο χρήστης αρνηθεί κάποιο cookie καταγραφής της κίνησης του (προχωρώντας στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο browser), η πρόσβασή του δεν παρεμποδίζεται. Σκοπός της THE BOX APP IKE είναι η διαβεβαίωση προς τους χρήστες ότι η αποδοχή ενός cookie σε καμία περίπτωση δεν της δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή τους ή σε προσωπικά τους δεδομένα, πλην αυτών που οι ίδιοι επιλέγουν να μοιραστούν μαζί της.

Η THE BOX APP IKE έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των παρεχομένων δυνατοτήτων της εφαρμογής καθώς και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν το χρήστη. Ωστόσο, θα πρέπει και ο χρήστης να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Επίπροσθέτως, η THE BOX APP IKE δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη – ιδιώτη και του πελάτη – επιχείρησης μέχρι το σημείο που της αναλογεί και δεν ευθύνεται εφόσον έχει καταβάλει τον εύλογο βαθμό επιμέλειας για την φύλαξη τους. Η αποθήκευση όλων των δεδομένων, τα οποία συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, γίνεται σε εξωτερικό υπολογιστή που μισθώνεται από την THE BOX APP IKE. Σε περίπτωση κλοπής των δεδομένων και εφόσον η THE BOX APP IKE είχε λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα δια την φύλαξη των δεδομένων αυτή δεν ευθύνεται, αλλά ο ζημιωθείς θα πρέπει να αποτανθεί στην εταιρεία που εμπορεύεται των ως άνω υπολογιστή ή οιαδήποτε εταιρεία με την οποία η τελευταία συνεργάζεται.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την THE BOX APP IKE. Το σύνολο πάντως των δεδομένων των χρηστών προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε THE BOX APP IKE ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από τη THE BOX APP IKE δεν δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Περαιτέρω η συμβεβλημένη επιχείρηση, η οποία έχει καταβάλει το ορισθέν αντίτιμο προκειμένου να κάνει χρήση της Εφαρμογής, δύναται να δημοσιοποιεί ουδέν προσωπικό στοιχείο το οποίο τυχόν αν συνέλλεξε κατα την διάρκεια χρήσης της Εφαρμογής. Ο χρήστης του BOX θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης η THE BOX APP IKE δεν ευθύνεται σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών στοιχείων απο τον εκάστοτε χρήστη. Την ευθύνη την φέρει ο χρήστης της Εφαρμογής. Τέλος η THE BOX APP IKE ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση προώθησης υβριστικών μυνημάτων απο οιονδήποτε εκ των χρηστών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

– Η THE BOX APP IKE δύναται να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει την λειτουργία του BOX εν όλο ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του BOX. Η THE BOX APP IKE και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο του BOX να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του BOX ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του BOX.

– Η THE BOX APP IKE δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του φέροντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία ή έλεγχο και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών. Ο χρήστηςς δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή/και γεγονότων ανωτέρας βίας και, πάντως, η THE BOX APP IKE δεν εγγυάται στο χρήστη την αδιακώλυτη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής του στην εφαρμογή.

– Ακόμη, η THE BOX APP IKE ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο BOX, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης, η THE BOX APP IKE δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες του BOX (π.χ. οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις) ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του BOX ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου του BOX ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε αποδεδειγμένο δόλο της THE BOX APP IKE, η τελευταία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και τον δόλο της εταιρείας.

– Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του BOX στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

– Η THE BOX APP IKE δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης της εφαρμογής, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον χρήστη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης της εφαρμογής, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί.

6) ΔΕΣΜΟΙ / LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το BOX ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η THE BOX APP IKE, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω ιστοσελίδων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης των σελίδων αυτών.

7) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

– Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της εφαρμογής, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του BOX, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

– Ακυρότητα όρου. Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι παρόντες όροι δεν θα θίγονται.

– Τροποποίηση όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την THE BOX APP IKE με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο BOX οι δε χρήστες/μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων / αλλαγών στους όρους.

– Επικεφαλίδες. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε συγκεκριμένους όρους και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

– Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (THE BOX APP IKE και χρήστη/καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

– Αποδοχή όρων. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του BOX δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το BOX καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του/συναλλαγής του με το BOX.

– Υποστήριξη. Η υποστήριξη που μπορεί να παρέχει η THE BOX APP IKE στις επιχειρήσεις για τυχόν διευκρινήσεις αλλά και στους χρήστες της εφαρμογής είναι απο Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09.00 πμ – 05.00 μμ εκτός Σάββατο και Κυριακή.

8) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η THE BOX APP IKE θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της THE BOX APP IKE θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της εφαρμογής και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την THE BOX APP IKE επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η THE BOX APP IKE δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των χρηματοοικονομικών της προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της εφαρμογής της THE BOX APP IKE σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (linkshyperlinksbanners), η THE BOX APP IKE δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

H THE BOX APP IKE μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της εφαρμογής χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτονται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή τους.

Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και για στατιστικούς λόγους (πχ επισκεψιμότητα της εφαρμογής, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της THE BOX APP IKE).

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην εφαρμογή, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης.

THE BOX APP IKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ